Materiały z roz­prawy w NSA z 5 listo­pada 2015

W związku z dyskusją jaka wywiązała się pod jednym z naszych ostatnich wpisów postanowiliśmy zdobyć i udostępnić naszym czytelnikom materiały z rozprawy, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i wyrobić sobie własną opinię.

 

Oto nagranie z rozprawy:

protokół z rozprawy, oraz komplet materiałów złożonych przez przedstawiciela PSR  w czasie rozprawy.

17 komentarzy do “Materiały z roz­prawy w NSA z 5 listo­pada 2015”

 1. Dziękuję za upublicznienie dowodów, że „i 3” wyłącza księgi parafialne. Zostaje Wam przeprosić za wprowadzanie ludzi w błąd, opowiadanie bzdur i zamknięcie działalności. Opartej przecież na głupiej i fałszywej interpretacji „i 3”. Mówiąc językiem młodzieżowym – sami się zaoraliście.

  1. Panie Macieju to panu pozostaje przeprosić czytelników wystap.pl za przedstawianie, żenującego występu i absolutnie amatorskich „dowodów” jako swojego sukcesu. Kwestię „i 3” oceni sąd. Świeckiej Polsce dziękuję za udostępnienie materiałów dzięki którym każdy może samodzielnie ocenić fakty.

   1. Adamie Duno, czy Ty w ogóle istniejesz? 🙂 Bo mam wrażenie, że jesteś kolejną wersją nieistniejącego Andrzeja Kopcia.
    A co do „i 3” – właśnie o to walczyłem żeby kwestię „i 3” ocenił sąd (około 30 sędziów NSA) więc miło, że trzymasz za nas kciuki.

 2. Aż trudno uwierzyć, że Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, rozpoznawalna organizacja z 10-letnią historią pozwala, aby ktoś reprezentował ją w sądzie w ten sposób… Chaotyczny monolog Macieja Psyka z którego nic nie wynika a Sąd nie jest w stanie doprosić się odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie. Do tego ogromna arogancja wobec nadzwyczajnie cierpliwego składu sędziowskiego. To jest działanie na szkodę PSR, oraz zniechęcanie sędziów, aby w przyszłości dopuszczali inne organizacje do głosu na sali sądowej! Ze złożonymi przez PSR dokumentami nie jest niestety lepiej. Jakieś dokumenty bez żadnego wyjaśnienia czego dany dokument ma dowodzić. Korespondencja fejsbukowa anonima z Wiewiórowskim! „osobosędziowie”! To jest Naczelny Sąd Administracyjny, a nie blog zbuntowanej nastolatki! Czy PSR nie ma w swoich szeregach żadnego prawnika? Nie jest w stanie go opłacić? Znaleźć takiego, który zgoni się poświęcić chwilę czasu na przejżenie „dowodów”. To jest wstyd, żednada i nic więcej. Czy pan Maciej Psyk i PSR naprawdę tego nie widzą? I jeszcze przedstawianie tego na wystap.pl jako sukcesu dzięki któremu zwycięstwo jest bliskie! To jest po prostu kpina z ludzi!

  1. Oceniłeś, Adamie, zastępowanie argumentów prawnych „tanią publicystyką” na sali sądowej. Adresowane do sędziów pogróżki (w załączonych dokumentach sugestia odpowiedzialności karnej ???) mają bogatą historię, która stopniowo także dotrze do świadomości czytelników.
   Pokazujemy fakty i pozostawiamy ocenę odbiorcom. W toczących się postępowaniach z zakresu ochrony danych osobowych (nazywanie tego „wystąpieniem z Kościoła” jest umowne i mylące wielu odbiorców) wiążące są jedynie prawomocne rozstrzygnięcia NSA. Czyjekolwiek oceny (negatywne, czy pozytywne) nie mają znaczenia. Frustraci, przekonani o własnej wielkości i nie posiadający podstawowej znajomości reguł postępowania prawnego, dyskredytują całe środowisko. Biuro GIODO ma pełną świadomość odrębności naszego portalu. Nie chcemy być w żaden sposób łączeni z taką „twórczością”.
   Zimą br. PSR złożyło wniosek o przystąpienie na prawch uczestnika do rozprawy dotyczącej skargi kasacyjnej w podobnym postępowaniu. Kasatorem był jeden ze skarżących (P. B.), który – z powodów osobistych – nie życzył sobie takiej „pomocy”. PSR odmówił Jego prośbie wycofania wniosku o udział, więc P. B. wycofał skargę kasacyjną. NSA musiał zatem umorzyć postanowieniem całe postępowanie. PSR skierował wówczas 2 wnioski „pouczające” o niestosowności działań NSA, niezgodnych z żądaniami PSR.  Odpowiedzią było postanowienie NSA, którego tekst poniżej. Ocenę pozostawiam czytelnikom.

   POSTANOWIENIE
   Dnia 21 kwietnia 2015 r.
   Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
   Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska
   po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów o ponowne rozpatrzenie sprawy cofnięcia przez P. B. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2107/12 w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 września 2012 r. nr DOLiS/DEC-883/12/56856, 56858 w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia:

   wniosek odrzucić

   UZASADNIENIE
   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 2107/12 oddalił skargę P. B. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 września 2012 r. nr DOLiS/DEC-883/12/56856, 56858 w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
   P. B., reprezentowany przez radcę prawnego, złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się uchylenia tego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.
   Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. złożyło wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia jako uczestnika do udziału w postępowaniu.
   P. B. pismem z dnia 20 marca 2015 r. cofnął skargę kasacyjną.
   W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt I OSK 1805/13, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), umorzył postępowanie w niniejszej sprawie. Jednocześnie NSA zaznaczył, że wobec umorzenia postępowania kasacyjnego bezprzedmiotowe stało się rozpoznanie wniosku Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów o dopuszczenie go do udziału w sprawie.
   Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów pismami z dnia 1 i 10 kwietnia 2015 r. złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku P. B. o cofnięcie skargi kasacyjnej.
   Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
   Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów o ponowne rozpatrzenie wniosku P. B. o cofnięcie skargi kasacyjnej jest niedopuszczalny.
   Stosownie do treści art. 168 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Taki przypadek zachodzi między innymi wówczas, gdy od danego orzeczenia nie jest w ogóle przewidziany środek odwoławczy.
   Zaskarżalne w drodze środków odwoławczych – takich jak skarga kasacyjna oraz zażalenie – są wyłącznie wyroki i postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługują natomiast żadne środki odwoławcze. Z tych też względów orzeczenia te są ostateczne, tzn. nie podlegają zaskarżeniu i stają się prawomocne z chwilą ich wydania.
   Wniosek P. B. o cofnięcie jego skargi kasacyjnej został rozpatrzony prawomocnym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca

   2015 r. Kwestia cofnięcia powyższego środka zaskarżenia nie podlega zatem ponownemu rozpoznaniu.
   Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 178 w zw. z art. 193 w zw. z art. 64 § 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.
   Na oryginale właściwy podpis

   1. PSR skie­ro­wał wów­czas 2 wnio­ski „poucza­jące” o nie­sto­sow­no­ści dzia­łań NSA, nie­zgod­nych z żąda­niami PSR.”

    Ponieważ „roz­po­zna­walna orga­ni­za­cja z 10-letnią histo­rią” została tu niesłusznie pomówiona jestem zmuszony wyjaśnić jak było naprawdę. Wniosek z 1 kwietnia został napisany bez wiedzy, że sprawę umorzono poprzedniego dnia, opierał się w całości na prawie (z podaniem przepisów i wcześniejszych wyroków) i bronił P. B. jak lew według posiadanych informacji. Należy się za nie wielkie „dziękuję”. Drugiego pisma nie wysłał PSR, co było w nim podkreślone. Pani sędzia Rajewska poszła na skróty – myślowe. To tyle tytułem sprostowania.

    1. Czy PSR nie potrafi znaleźć kogoś kto by sobie życzył, aby bronić go jak lew i wyjaśnić takiej osobie co zamierza i dlaczego? Niewdzięczny P.B. wycofał skargę. Niewdzięczna „D.A. poparła skargę kasacyjną” GIODO i „miała wątpliwości co do podjęcia uchwały”. Ciekawe ilu jeszcze niewdzięczników uda się wyprodukować postępując w ten sposób.

     1. Jestem Adam coraz bardziej przekonany, że nie istniejesz. 🙂 A co powiesz na to, że „Świecka Polska” sama upubliczniła dowody na to, że „i 3” wyłącza wszystkie księgi parafialne? Nie jestże to zabawne? Nie piszę dlaczego, bo piszesz jak fachura więc pewnie wiesz.

    2. Istnieję, jednak moje zaangażowanie w sprawy związane ze świeckością (szczególnie po zmianie rządów) mogłoby negatywnie wpłynąć na moją karierę zawodową, więc nie występuję pod moim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

     Z dowodami chętnie się zapoznam i się do nich odniosę, gdzie je odnajdę?

     1. Dowody rozstrzygające w tej materii to – na obecnym etapie – wyłącznie 13 prawomocnych orzeczeń NSA. (Twój Rozmówca sugeruje,że „rozmowy na FB” -przedłożone NSA, jako „dowód”). NSA twierdzi, że księgi przez „i3” wyłączone nie są i to powód niezadowolenia frustratów. Orzeczenia uzależniły zakres ustawowych kompetencji GIODO, w konkretnych sprawach, od rozstrzygnięcia – decyzją GIODO – czy są to dane ze zbioru osób należących, czy nienależących. Póki co, NSA nie opisał szczegółowo kryteriów ich rozróżniania. Z tego powodu pojawił się w wystąpieniu D.A. wątek dotyczący braku podstaw do uznania ksiąg chrztów za zbiory danych osób należących „z definicji” – akt chrztu nie jest czynnością prawną, więc nie rozstrzyga w tej przestrzeni o przynależności. Frustratom brak cierpliwości i znajomości prawa, próbują więc wyrugować „i3” z obrotu prawnego pogróżkami. Oprócz „spektakli” opisanych wyżej są to „prywatne” maile wysyłane m. in. do GIODO.

     2. Dokumenty złożone przez PSR wskazują jedynie, że przed wyrokami NSA, GIODO twierdził, że nie ma kompetencji do zajmowania się kościelnymi bazami danych o czym sędziowie NSA wiedzą, więc nie rozumiem po co to dowodzić. „i 3” jest w treści ustawy. NSA wskazał, że apostatów „i 3” nie dotyczy i obecnie GIODO się do tego stosuje. Jeśli dla PSR to za mało to raczej powinien wywierać nacisk na władzę ustawodawczą, bo tylko ona może usunąć „i 3”.

  2. Zgadzam się co do Psyka. Jego arogancja i niemiły sposób odnoszenia się do ludzi przynosi dużo szkody dla sprawy.

 3. Nawet gdyby dało się odwołać od decyzji NSA to zgodnie z art. 60, jeśli wycofanie skargi nie zmierza do obejścia prawa, ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (a taka sytuacja raczej nie miała miejsca) to cofnięcie skargi wiąże sąd, więc składanie takiego wniosku jest bezcelowe. Znowu pisał to ktoś bez prawniczego wykształcenia narażając PSR na śmieszność.

  1. Pisma PSR podpisuje Prezes i Członek Założyciel – Maciej Psyk. P.B. poinformował obu o wycofaniu kasacji mailem, więc „PSR-owskie Lwy” zwyczajnie kłamią, Pozostałe daty są w postanowieniu NSA, a czytać podstawy prawne – jak widać- potrafisz, Adamie, sam. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *