Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Oto lista pytań, które często pojawiają się w związku z zaproponowaną przez nas procedurą wraz z odpowiedziami:

 1. Czy do wysłania „Oświadczenia woli” konieczny jest odpis aktu chrztu?

  Akt chrztu upraszcza procedurę. Jest dowodem, że żądanie kierujemy do właściwej parafii.

  Jest także dowodem dla GIODO, że skarżymy się na właściwy podmiot tj. parafię administrującą księgą chrztów zawierającą nasze dane osobowe.

 2. Co zrobić jeśli nie mam aktu chrztu?

  Poprosić w kancelarii parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni o wydanie go. Można także zwrócić się z prośbą korespondencyjnie. Doświadczenie uczy, że lepiej nie podawać chęci wystąpienia jako powodu prośby o odpis aktu chrztu.

 3. Co zrobić jeżeli proboszcz odmawia wydania odpisu aktu chrztu?

  Możemy przeprowadzić całą procedurę bez aktu chrztu. Musimy tylko mieć pewność, że „Oświadczenie woli” kierujemy do parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni.

 4. Co zrobić jeżeli nie wiemy gdzie zostaliśmy ochrzczeni?

  Zwrócić się z prośbą do kurii diecezji, na terenie której chrzest mógł być dokonany, o wskazanie parafii przechowującej księgę z poszukiwanym aktem. Nie jest konieczne podawanie powodu poszukiwań, ale jeśli już to najlepiej uzasadniać zamiarem ślubu kościelnego. W tym przypadku akt chrztu jest wymagany przez księdza udzielającego sakramentu małżeństwa. Informacja kurii będzie też dowodem potwierdzającym, że kierujemy żądanie do właściwego proboszcza, a sam odpis aktu stanie się zbędny. Zmiany w treści „oświadczenia” opisujemy w „procedurze”.
 5. Na jakie koszty należy być przygotowanym rozpoczynając tę procedurę?

  Każde pismo ( np. oświadczenie woli, skarga do GIODO) wysyłamy za potwierdzeniem zwrotnym, koszt – ok. 6 zł

  Skarga do GIODO – opłata skarbowa – 10zł (informacja na ten temat na stronie GIODO)

 6. Czy mam prawo wglądu w moje dane osobowe, które posiada i przetwarza parafia?

  Tak. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie:

  art.32

  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych.

  Art. 33

  1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a.

  2. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się na piśmie.

 7. O co chodzi z „i 3” w treści ustawy o ochronie danych osobowych?

  „i 3” wyłącza niektóre uprawnienia GIODO w przypadku danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby własne.
  GIODO nie może wydawać decyzji administracyjnych, rozpatrywać skarg i przeprowadzać kontroli.

  Art. 43.

  2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3–5 oraz art. 15–18.

  Tekst całej ustawy dostępny tutaj.

 8. O co chodzi z tymi wszystkimi instancjami?

  Istnieje możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej.
  W przypadku odwołania od decyzji GIODO (pierwsza instancja) sprawa trafia do drugiej instancji.
  Drugą instancją również jest GIODO (po raz drugi rozpatruje sprawę). Od decyzji drugiej instancji można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Od wyroku WSA można złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

4 komentarze do “Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”

 1. Proszę o aktualizacje podawanych informacji. Część z nich jest nieaktualna od kwietnia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *