o nas

Ćwierć wieku po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na jedną z fundamentalnych zasad demokracji i wolności. Zagwarantowana Konstytucją neutralność światopoglądowa państwa kwestionowana jest już nie tylko przez hierarchów Kościoła Katolickiego, ale także przez wielu parlamentarzystów i funkcjonariuszy państwa, w tym urzędującego wiceministra sprawiedliwości. Coraz częściej prawo powstające w wyniku kompromisu różnych opcji politycznych jest interpretowane i stosowane przez pryzmat wykładni hierarchów kościoła katolickiego. Uważamy, że wszyscy uczciwi ludzie bez względu na wyznawane wartości powinni się przeciwstawić tej tendencji, gdyż godzi ona w fundament demokracji – tolerancję.

Z nie­zgody na wyzna­niowe zawłasz­cza­nie prze­strzeni publicz­nej powstała nasza ini­cja­tywa. Nie chcemy, by Pol­ska była euro­pej­skim skan­se­nem — ostat­nim waty­kań­skim pro­tek­to­ra­tem, gdzie religia nadaje ton życiu publicznemu. To nie kościoły i wspólnoty wyznaniowe powinny wyznaczać granice obywatelskich wolności, tylko demokratyczne instytucje społeczne i państwowe.

Sprze­ci­wiamy się sta­now­czo kwe­stio­no­wa­niu praw kobiet do decy­do­wa­nia o swoim życiu i zdro­wiu, w tym utrud­nia­niu usta­wowo zagwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści ter­mi­na­cji ciąży. Nie chcemy kraju, gdzie oby­wa­tele pod­le­gają kar­nym sank­cjom za „obrazę uczuć reli­gij­nych”, a hierarchowie kościołów wzywają do bezprawnej cenzury.

Nie walczymy z żadną religią. Nie pytamy kto w co wierzy – to osobiste i intymne wybory. Sprzeciwiamy się jednak narzucaniu ogółowi poglądów i wartości jakiejkolwiek grupy.

Hierarchowie kościoła opierając się na ilości ochrzczonych szerzą kłamstwa o tym, że 95% Polaków podziela ich poglądy i wspiera ich polityczne aspiracje. Walczymy o prymat władzy państwowej i polskiego prawodawstwa nad władzą kościoła i jego przepisów. Domagamy się zaprzestania nauki religii w szkołach. Chcemy edukacji opartej na naukowych podstawach, usunięcia symboli religijnych z urzędów państwowych, poszanowania godności osób niewierzących, ateistów i mniejszości religijnych, szacunku dla wszystkich mniejszości atakowanych przez kler i świeckich fundamentalistów.

Nazwaliśmy nasz portal „Świecka Polska”, oferując płaszczyznę spotkania i dialogu wszystkim, bez względu na światopoglądową tożsamość, przekonanym o słuszności takiej wizji. Na skutek działania polityków i popularnych mediów polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej spolaryzowane. Szacunek do innych, dialog, i otwartość są szansą na ugaszenie narastających konfliktów. Mamy świadomość, że skrót „św. Polska”. może być odczytany jako prowokacja. Tak jednak nie jest. Dla nas świeckość i Polska to świętości, których chcemy bronić.